Mobirise
web maker

Pravilnik rada

NEZAVISNI SINDIKAT KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE
Broj: 04/19 
Podgorica, 04.03.2019. 

Osnivačka skupština Nezavisnog sindikata Klničkog centra Crne Gore na sjednici održanoj 04.03.2019. usvojila je
P R A V I L A o organizaciji i načinu rada Nezavisnog sindikata Kliničkog centra Crne Gore. 
OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Nezavisni sindikata Kliničkog centra Crne Gore (u daljem tekstu: Sindikat) kao osnovni oblik sindikalnog organizovanja i rada koju čine članovi Sindikata, odnosno zaposleni koji se dobrovoljno učlanjuju u Sindikat prihvatajući sindikalni program i ova pravila. Sindikat daje primjedbe i potpisuje Kolektivni ugovor Kliničkog centra Crne Gore (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), pokreće, unapreduje i rješava pitanja od interesa za članove, rješava zahtjeve, daje predloge, usklađuje interese članova, kako prema organima upravljanja, tako i prema sindikalnim organima izvan Sindikata.
ČLAN SINDIKATA
Član 2
Zaposleni se u Sindikat učlanjuju dobrovoljno, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, nacionalnu pripadnost, zanimanje, struku, pol i dr. Član sindikata može biti svaki zaposleni koji prihvata Program i Statut Sindikata zdravstva Crne Gore i ova pravila.
Član 3
Pristupanjem ovom sindikatu odnosno potpisivanjem pristupne izjave i dobijanjem sindikalne članske karte, zaposleni KC se učlanjuje i u Sindikat zdravstva Crne Gore. Prilikom ostvarivanja sindikalnih prava u Sindikatu i izvan njega, član je dužan pokazati sindikalnu člansku kartu. Članska karta je vlasništvo sindikata zdravstva Crne Gore i danom prestanka članstva vraća se predsjedniku Sindikata.
Član 4
Članstvo u Sindikatu prestaje u sledećim slučajevima:
istupanjem, tj. potpisivanjem pismene izjave o istupanju; brisanjem iz evidencije u slučaju neplaćanja članarine duže od 3 mjeseca; promjenom radnog statusa, prelaskom na rad u drugu djelatnost ili ukoliko član postane direktor ili poslodavac - u tom slučaju, po njegovoj želji, može mu mirovati članstvo u Sindikatu; a isključenjem - u slučaju da član djeluje suprotno sindikalnom programu i Statutu, ukoliko protivzakonito koristi sindikalnu imovinu ili ako sprečava druge članove u aktivnostima koje vodi Sindikat.
Član 5
Odluku o isključivanju člana sindikata donosi skupština na predlog Izvršnog odbora sa obrazloženjem o povredi Pravila sindikata i Statuta Sindikata zdravstva Crne Gore.
Član sindikata koji je isključen ima pravo žalbe Statutarnom odboru Sindikata zdravstva u roku od 15 dana od dana uručenja odluke o isključivanju.
Ponovno učlanjenje u sindikat ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana prestanka članstva po bilo kom osnovu.
O ponovnom prijemu u sindikat, po podnijetom zahtjevu, odlučuje Skupština.
PRAVA I OBAVEZE ČLANA
Član 6
Opšta sindikalna prava člana su:
pravo na zaštitu po osnovu Kolektivnog ugovora, prvenstveno u pogledu cijene rada, uslova rada i zaštite na radu; pravo na besplatnu pravnu zaštitu i pomoć kod ostvarivanja svojih prava, vezanih za rad i radni odnos; pravo da učestvuje u gradjenju i sprovodjenju sindikalne politike; pravo da predlaže, bira i da bude biran u sve sindikalne organe; pravo na sindikalno obrazovanje, osposobljavanje i informisanje; pravo da kontroliše rad i pokreće inicijative, preko Nezavisnog sindikata, za utvrdivanje odgovornosti i opoziv organa na svim nivoima sindikalnog organizovanja, ukoliko ne sprovode utvrđenu sindikalnu politiku, stavove i odluke i ne pridržavaju se odredaba ovih Pravila i Statuta; pravo na organizovanu i povoljnu nabavku osnovnih životnih namirnica i roba široke potrošnje, i dr.
Član sindikata ima pravo da, prema raspoloživim mogućnostima, koristi sredstva iz Fonda solidarnosti, Fonda za odmor, rekreaciju i prevenciju radne invalidnosti.
Član 7
Obaveze člana sindikata su da:
poštuje Statut Sindikata zdravstva Crne Gore, ova Pravila, te druga sindikalna akta i da djeluje u skladu sa njima; aktivno učestvuje u sindikalnim akcijama; redovno plaća članarinu i brine o njenom rasporedjivanju i trošenju; učestvuje u svim oblicima sindikalne borbe koje organizuje sindikat; se bori za jačanje jedinstva i solidarnosti medju članovima sindikata; savjesno i odgovorno vrši izborne sindikalne funkcije u svim organima sindikata.
ORGANI NEZAVISNOG SINDIKATA
Član 8
Strukturu, način izbora i nadležnost organa sindikata utvrđuje Skupština ovim pravilima.
Član 9
Izbori u Nezavisnom sindikatu održavaju se svake pete godine na osnovu odluke o raspisivanju i sprovođenju sindikalnih izbora koju donosi Skupština. Izborni postupak mora osigurati da članstvo u podružnici ili organizacionoj jedinici neposredno bira svoje predstavnike za predstavnike u organima rada Nezavisnog sindikata.
Izbori se sprovode na demokratskim načelima što podrazumijeva glasanje o izboru predstavnika podružnice ili organizacione jedinice koje će donijeti u pisanoj formi predsjedniku Nezavisnog sindikata. Izbori se sprovode u skladu sa odredbama Statuta Sindikata zdravstva Crne Gore i ovim pravilima.
Svaki predstavnik podružnice ili organizacione jedinice mora imati stalnog zamjenika u slučaju njegove spriječenosti da prisustvuje sjednicama i punopravno odlučuje, koji će pismenim putem obavijestiti predsjednika sindikata.
Ako Skupština sumnja u legitiman izbor predstavnika podružnice ili organizacione jedinice, Skupština ima pravo da vrati na ponovni izbor predstavnika te podružnice ili organizacione jedinice.
Član 10
Unutar Nezavisnog sindikata formiraju sindikalne podružnice, po uzoru na organizacionu šemu Kliničkog centra Crne Gore, i to:
- Centar za patologiju
- Centar za Sudsku medicinu   
- Stomatologija 
- Plastična hirurgija 
- Vaskularna hirurgija 
- Abdominalna hirurgija 
- Grudna hirurgija 
- Kardiohirurgija 
- ORL i MFH 
- Oftalmologija
- Urologija
- Nefrologija
- Tehnička služba
- Servis za ishranu 
- Vešeraj
- Gastroenterologija 
- Pulmologija; Reumatologija; Endokrinologija 
- Kardiologija 
- Ortopedija 
- Neurohirurgija 
- Ginekologija i sterilitet 
- Patologija trudnoće 
- Akušerstvo 
- Porodilište
- Radna jedinica
- Dermatologija 
- Infektologija
- Apoteka 
- Laboratorija
- Transfuzija
- Imunologija 
- Neurologija 
- Psihijatrija 
- Urgentni blok 
- Poliklinika 
- Prijemno i informacije 
- Operacioni blok 
- Jedinica intenzivnog liječenja 
- Rentgen 
- Fizikalna medicina 
- Onkologija 
- Epidemiološka služba
- IBD - Poliklinika 
- IBD - Neonatologija 
- IBD - Laboratorija 
- IBD - Hirurgija 
- IBD - Rentgen 
- IBD JIL 
- IBD OP blok 
- IBD pedij atrija A 
- IBD Pedijatrija B 
- IBD — Dnevna bolnica 
- IBD— centar za autizam 
Član 11
Organi Nezavisnog sindikata su:
- Skupština 
- Predsjednik
- Predsjednik skupštine 
- Izvršni odbor
- Nadzorni odbor
SKUPŠTINA
Član 12
Osnivačku skupštinu čine svi članovi prisutni na sjednici. Do izbora predsjednika skupštine sjednicom predsjedava najstariji član skupštine.
Skupština je najviši organ sindikata formiran na delegatskom principu i čine je: članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, povjerenici svih podružnica koji se biraju na svojim jedinicama prostom većinom i jedan dodatni delegat koga biraju podružnice koje broje preko 30 članova; dva dodatna delegata koga biraju podružnice koje broje preko 60 članova tri dodatna delegata koga biraju poružnice koje broje preko 90 članova.
Skupština se, po pravilu, saziva dva puta u toku godine, a prema potrebi može se sazvati i više puta na zahtjev Izvršnog odbora ili najmanje jedne trećine članstva.
Inicijator sazivanja Skupštine dužan je pripremiti skupštinski materijal.
Mandat članova Skupštine traje pet godina, s tim što mogu biti ponovo birani na tu funkciju.
Član 13
Skupština punovažno radi ako joj prisustvuje više od polovine izabranih delegata Skupštine.
Odluke Skupštine punovažne su ako se za njih izjasni većina od ukupnog broja prisutnih delegata Skupštine.
Član 14
Zadaci Skupštine su da:
razmotra i usvaja Izvještaj o radu Izvršnog odbora u mandatnom periodu; donosi Pravila o organizaciji i načinu rada sindikata; utvrdjuje pravce aktivnosti sindikata; bira predsjednika sindikata; bira predsj ednika skupštine; verifikuje sastav i broj članova Izvršnog odbora i Skupštine; bira članove Nadzornog odbora; na prijedlog predsj ednika bira potpredsjednike i sekretara sindikata; na prijedlog predsjednika bira predstavnika za odnose sa javnošću sindikata. predlaže i bira članove organa Sindikata zdravstva Crne Gore.
Član 15
Skupštinu Nezavisnog sindikata saziva predsj ednik skupštine.
Prvoj sjednici Skupštine, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava najstariji član.
Član 16
Član Skupštine ima pravo: da pokreće pitanja za koja smatra da o njima treba da se izjasni Skupština Nezavisnog sindikata; da predlaže stavove, zaključke i odluke i iznosi mišljenja o svim pitanjima iz domena rada Skupštine sindikata; da inicira raspravu u organizacionoj jedinici koja ga je birala i medu članstvom o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini sindikata; da zastupa stavove Skupštine sindikata i angažuje se u njihovom ostvarivanju; da informiše organizacionu jedinicu koja ga je birala o svom radu i radu Skupštine sindikata.
Član 17
Kada član skupštine sindikata istupa u organizacijama i organima Sindikata zdravstva Crne Gore kao i u javnosti dužan je da zastupa stavove, odluke i zaključke Skupštine Nezavisnog sindikata Kliničkog Centra Crne Gore.
Ukoliko član Skupštine sindikata djeluje suprotno od stavova i odluka Skupštine, Skupština pokreće postupak odgovornosti i razrešenja.
Član 18
Članovi Skupštine Nezavisnog sindikata obavljaju poslove i zadatke u skladu sa zajedničkim zaduženjima i ovim pravilima, a u realizaciji svih programskih zadataka rade zajednički i pojedinačno.
Za rad, donošenje i sprovodenje odluka, kao i lično za svoja konkretna zaduženja u Skupštini sindikata, članovi Skupštine su pojedinačno odgovorni i dužni da na zahtjev Izvršnog odbora podnesu pismeni izvještaj o svom radu Skupštini Nezavisnog sindikata.
Član 19
Dnevni red sjednice Skupštine Nezavisnog sindikata utvrđuje se na sjednici na osnovu ranijeg (dostavljenog) prijedloga i eventualno naknadnih dostavljenih izmjena i dopuna 5 dana prije početka sjednice Skupštine.
Pitanja koja će se raspravljati pod tačkom tekuća i druga pitanja, članovi Skupštine sindikata su u obavezi da pismenim putem dostave, najkasnije dva dana prije početka rada Skupštine.
Član 20
Na sjednici Skupštine Nezavisnog sindikata se vodi zapisnik koji sadrži: redni broj sjednice, datum i mjesto održavanja, dnevni red sjednice, imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Skupštine, konstatacija kvoruma(član 13), ime i prezime predsjedavajućeg, pregled prisutnih gostiju, pregled učesnika u raspravi i usvojene odluke i zaključke, kao i vrijeme početka i završetka sjednice. Zapisnik vodi ovlašćeno lice.
Svaki učesnik ima pravo da u pisanoj formi, priloži svoju diskusiju prije usvajanja zapisnika.
Zapisnik se dostavlja članovima Skupštine , u roku od 10 dana od dana završetka sjednice.
Zapisnik se usvaja na narednoj sjednici a potpisuje ga predsjednik skupštine.
U koliko se procijeni da je problematika takve prirode i značaja da je neophodno postojanje autentičnih iskaza učesnika u raspravi, sjednice Skupštine sindikata se snimaju i u tim slučajevima sačinjava se audio ili audio-vizuelni zapis.
Član 21
O svakom pitanju o kome se vodi rasprava podnosi se kraće uvodno obrazloženje sa isticanjem glavnih problema i ciljem rasprave, nakon čega se vodi rasprava.
Učešće pojedinačno u raspravi traje do 5 minuta, s tim što učesnik rasprave ima pravo replike po istom pitanju, u trajanju od 2 minuta, ukoliko je pomenut u negativnom kontekstu.
Predsjednik upozorava, odnosno prekida izlaganje učesnika, ako odstupi od dnevnog reda (tematike) ili prekorači utvrđeno vrijeme trajanje diskusije.
Član 22
Članovi Skupštine sindikata i drugi učesnici u raspravi, dužni su da poštuju dostojanstvo drugih i da se jedni drugima obraćaju učtivim riječima i sa uvažavanjem.
Za povredu reda na sjednici izriče se mjera upozorenja, oduzimanje riječi, udaljavanje sa sjednice i isključivanjem sa sjednice Skupštine.
O redu na sjednici Skupštine stara se predsjednik skupštine.
Član 23
Ako član Skupštine, ili njegov zamjenik, izostanu sa dvije sjednice uzastopno, Skupština sindikata će donijeti odluku o njihovom razriješenju kao predstavnika te podružnice ili organizacione jedinice i tražiti njegovu zamjenu.
Član 24
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
- saziva Skupštinu na sjednicu i predsjedava sjednicom;
- stara se o primjeni ovih pravila i poslovnika Skupštine;
- stara se o organizaciji rada Skupštine;
- stara se o blagovremenom i uskladenom radu radnih tijela Skupštine; - potpisuje akte Skupštine;
Ako je za predsjednika Skupštine predložen jedan kandidat, a nije izabran u prvom glasanju, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.
Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima;.
Ako je predloženo više od dva kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu većinu glasova, ponavlja se glasanje između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno između više kandidata koji su dobili najveći jednaki broj glasova.
Ako ni u ponovnom glasanju iz stava 3 ovog člana ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa drugim kandidatom ili više kandidata.
IZVRŠNI ODBOR
Član 25
Izvršni odbor sindikata ima jedanaest članova.
Izvršni odbor čine predsjednik, potpredsjednici, sekretar i predstavnici sindikalnih podružnica koje bira skupština.
Član 26
Izvršni odbor u ime članstva Nezavisnog sindikata:
zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor na nivou ustanove; pregovara sa poslovodstvom o svim pitanjima relevantnim za sindikalno članstvo; zahtijeva od poslovodstva da zaposlene informiše o poslovanju radi sagledavanja materijalno-socijalnog položaja zaposlenih, i obezbedjuje uslove za redovno i potpuno informisanje zaposlenih o ovim pitanjima; koordinira rad unutar sindikata i prema sindikalnim organima; zauzima stavove i zaključke, te donosi odluke i predlaže način rješavanja pitanja od interesa za članstvo; prati primjenu Kolektivnog ugovora, poštovanje cijene rada, mjera zaštite na radu, i ostvarivanje drugih prava sindikalnog članstva, iz radnog odnosa; predlaže oblike sindikalne borbe; podnosi Izvještaj o radu Skupštini; stara se o redovnosti uplate sindikalne članarine; razvija princip sindikalne solidarnosti i saradnje, i dr.
Član 27
Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Izvršnog odbora, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni većina prisutnih članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor u svom djelovanju polazi od interesa članstva i stavova Skupštine Nezavisnog sindikata.
Član 28
Mandat članova Izvršnog odbora traje pet godina, s tim što mogu biti ponovo birani na tu funkciju.
PREDSJEDNIK
Član 29
Predsjednika sindikata bira Skupština, između više kandidata, na način i u postupku predviđenim članom 16 ovih pravila.
Sve sindikalne podružnice imaju pravo da kandiduju člana za predsjednika sindikata iz reda svih članova sindikata.
Predsjednik se bira iz reda kandidata koji su prihvatili kandidaturu za predsjednika sindikata.
Za predsjednika sindikata je izabran onaj kandidat koji dobije više od polovine ukupnog broja glasova svih delegata Skupštine, odnosno većinu glasova u drugom krugu(Član 34).
Član 30
Predsjednik Nezavisnog sindikata:
predstavlja i zastupa Nezavisni sindikat; zastupa sindikalno članstvo u pregovorima sa poslovodstvom; brine se za dosljedno ostvarivanje prava radnika iz Kolektivnog ugovora i angažuje službu pravne pomoći u slučaju povrede tih prava; predlaže Skupštini kandidate za potpredsjednika i sekretara sindikata; predlaže Skupštini predstavnika za odnose sa javnošću sindikata. saziva sjednice Izvršnog odbora, istim rukovodi i predsjedava; odgovoran je za sprovodjenje odluka, stavova i zaključaka koje donosi Izvršni odbor i Skupština sindikata; daje inicijative na sjednicama Izvršnog odbora za razmatranje pitanja koja su aktuelna za sindikalno članstvo; odgovoran je za dostavljanje svih potrebnih informacija i podataka iz rada sindikata; jednom godišnje Izvršnom odboru podnosi Izvještaj o radu; odgovoran je za namjensko trošenje sredstava od sindikalne članarine koja ostaju sindikatu.
Član 31
Za svoj rad, predsjednik sindikata je odgovoran Izvršnom odboru, Skupštini sindikata i kompletnom članstvu.
Član 32
Funkcija predsjednika Nezavisnog sindikata može se obavljati profesionalno ili volonterski, zavisno od opredjeljenja kandidata izabranog na tu funkciju.
Predsjednik Nezavisnog sindikata, u skladu sa Kolektivnim ugovorom, ima pravo na plaćeno odsustvo sa posla radi obavljanja sindikalnih dužnosti i učešća na sindikalnim sastancima, ukoliko tu funkciju obavlja volonterski.
Predsjednik Nezavisnog sindikata ima pravo na nadoknadu ličnih troškova, koji nastanu u izvršenju sindikalnih obaveza (telefon, gorivo.. .).
Visina nadoknade utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora, a isplaćuje se na teret sredstava od sindikalne članarine koja ostaju na nivou sindikata.
Uslovi za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika sindikata regulišu se posebnim ugovorom u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
Član 33
Mandat predsjednika sindikata traje pet godina i može biti ponovo biran a najviše dva puta na tu funkciju.
NADZORNI ODBOR
Član 34
Nadzorni odbor Nezavisnog sindikata vrši nadzor bez najave nad sindikalnom imovinom i korišćenjem finansijskih i drugih srestava sindikata, o čemu informiše Izvršni odbor i Skupštinu sindikata.
Nadzorni odbor se sastaje najmanje jedanput u toku kalendarske godine radi razmatranja finansijskog poslovanja i dužan je podnijeti izvještaj o svom radu Skupštini sindikata.
Nadzorni odbor broji tri člana koji istovremeno ne mogu biti i članovi Izvršnog odbora.
Svaka sindikalna podružnica ima pravo da predloži kandidata za člana Nadzornog odbora.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstitutivnoj sjednici.
IZBORI U SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI
Član 35
Nezavisni sindikat samostalno vodi kadrovsku politiku.
Organi Nezavisnog sindikata moraju osigurati svojim članovima nesmetan rad i zaštititi ih od bilo kakvog šikaniranja zbog njihovog sindikalnog rada i djelovanja.
Izbor za sve organe sindikata vrši se tajnim glasanjem s tim što na listi za izbor članova organa, po pravilu, mora biti više kandidata od broja koji se bira, a izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine ukupnog broja glasova od članova organa koji ga bira, odnosno većinu glasova u drugom krugu izbora.
Nadzor izbora vrši verifikaciona komisija izabrana neposredno prlje izbora na Skupštini.
Član 36
Pravo je svakog člana organa Nezavisnog sindikata da podnese neopozivu ostavku.
O neopozivoj ostavci se ne glasa već se konstatuje.
Član organa može da ponudi ostavku, u kojem slučaju o ponudjenoj ostavci organ raspravlja i o njenom prihvatanju ili neprihvatanju odlučuje većinom glasova svih članova.
SINDIKALNA ČLANARINA
Član 37
Članarina je osnovni izvor prihoda i finansiranja djelatnosti sindikata.
Svaki član sindikata obavezan je mjesečno plaćati članarinu u visini 1% od svoje neto zarade.
OBLICI SINDIKALNOG DJELOVANJA
Član 38
Radi ostvarivanja svojih opravdanih zahtjeva, sindikat koristi sve legalne metode i oblike sindikalnog djelovanja, kao što su:
pregovaranje, usaglašavanje, dogovaranje i zaključivanje Kolektivnog ugovora; isticanje zahtjeva poslovodnim organima, organima upravljanja, poslodavcima i drugim organima pred kojima se razmatraju pitanja od interesa za sindikalno članstvo; upozorenje, posredovanje, arbitraža; bojkoti, pritisci i protesti; štrajk.
REGISTRACIJA, PEČAT I ŠTAMBILJ
Član 39
Sindikat se, u skladu sa važećim zakonskim propisima, upisuje u registar koji se vodi pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore.
Nezavisni sindikat ima svoj pečat, štambilj i žiro-račun.
Član 40
Pečat sindikata je okruglog oblika i sadrži riječi: Nezavisni sindikat Kliničkog centra Crne Gore i amblem Sindikata zdravstva Crne Gore.
Štambilj sindikata je četvrtastog oblika. Sadrži ime Nezavisnog sindikata Kliničkog Centra Crne Gore.
>>Nezavisni sindikat Kliničkog Centra Crne Gore Broj: Podgorica,g.«
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 41
Izmjene i dopune ovih pravila vrše se u postupku po kojem su usvojena od strane Skupštine.
Član 42
Ova pravila stupaju na snagu danom njihovog usvajanja od strane Skupštine Nezavisnog sindikata.
Podgorica, 04.03.2019. godine
Predsjednica Ratka Prodanović

Nezavisni sindikat
Kliničkog centra Crne Gore

Adresa

Džona Džeksona bb
81000 Podgorica
Crna Gora