Mobirise
create a web page for free

Novosti

Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Generalnom sekretaru USSCG Srđi Kekoviću

18.03.2024.

Poštovani,
Molim Vas da kao naša krovna sindikalna organizacija hitno preduzmete sve mjere po pitanju zahtjeva naših članova iz organizacione jedinice fizioterapeuta da se riješi problem njihovih koeficijenata. Naime problem je sledeći:

Prije poslednjeg povecanja zarada (prije programa Evropa Sad):
- Bachelor primijenjene fizioterapije, VI nivo kvalifikacije obrazovanja - 7,42
- Specijalista primijenjene fizioterapije, VII nivo kvalifikacije obrazovanja - 8,33
Nakon poslednjeg povecanja (Evropa Sad):
- Bachelor primijenjene fizioterapije, VI nivo kvalifikacije obrazovanja - 8,35
- Specijalista primijenjene fizioterapije, VII nivo kvalifikacije obrazovanja - 9,37

GKU za zdravstvenu djelatnost (potpisan 28.11.2022.godine), koji važi od obračuna decembarske zarade:
- Podgrupa VI, grupa 1 ,,Poslovi zaposlenih sa kvalifikacijom Bachelor: socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inzenjer, sociolog, psiholog, pedagog, zastitnik prava pacijenata - koeficijent slozenosti 9,37.
- Podgrupa VIII, grupa 1 ,,Poslovi zaposlenih sa VII nivoorn kvalifikacije: hemičar, fizičar, biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksikološki hemičar, defektolog (logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i dr.), biohemičar, psiholog, socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, pedagog i drugi - koeficijent složenosti 11,91.
Ono što je, pored razlike u koeficijentima sporno, jeste i to da se sada fizioterapeutima zarade obračunavaju po prethodnom GKU, po starom koeficijentu tj. 8,35 za VI, odnosno 9,37 za VII nivo kvalifikacije obrazovanja, što je i suprotno normama Zakona o radu (član 99 stav 1 i 2).
Fizioterapeuti koji imaju fakultetsku diplomu i rade u Javnom zdravstvu Crne Gore, a zaposleni su sa VI (180 ECTS), odnosno VII (240 ECTS) nivoom kvalifikacije obrazovanja su diskriminisani jer predstavljaju medicinski kadar, u odnosu na nemedicinski kadar.

Napominjemo da se tokom 2023. godine fizioterapeutima zaposlenim u Institutu ,,dr Simo Milosević" u Igalu promijenio koeficijent i to za VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja, pa on sada iznosi onoliko koliko mi trazimo da bude i u javnom zdravstvu, a to je 9,37 za VI odnosno 11,91 za VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

Zahtijevamo da ovu našu situaciju, za koju smatramo da je nepravedna i diskriminišuća za zaposlene fizioterapeute koji rade u javnom zdravstvenom sistemu Crne Gore riješite, obzirom da smo u saznanju da su u toku pripreme za izradu Zakona o zaradama u javnom sektoru, a Vi ste jedan od članova Radne grupe.
Još jednom se pozivamo na Član 99 Zakona o radu (Jednakost zarada) koji kaže:
(1) Zaposlenom se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrijednosti.
(2) Pod radom iste vrijednosti podrazumijeva se rad za koji se zahtijeva isti nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno stručne kvalifikacije, odgovornost, vještine, uslovi rada i rezultati rada.
(3) U slučaju povrede prava iz st. 1 i 2 ovog člana, zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini neisplaćenog dijela zarade.
(4) Odluka poslodavca ili sporazum sa zaposlenim koji nije u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, ništavi su.
U prilogu svega ovoga ide i činjenica da fizioterapeuti obavljaju poslove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, te smatramo da ne trebaju biti diskriminisani u odnosu na kolege fizioterapeute koji su zaposleni u Institutu “dr Simo Milošević” u Igalu, obzirom da su KCCG i Institut iz Igala jedine dvije tercijarne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Molim Vas da me obavijestite u pisanoj formi o ishodu gore navedenog. U suprotnom bićemo prinuđeni da se obratimo i drugim relevantnim institucijama.
Napomena: U prilogu Vam dostavljam I dopi fizioterapeuta upućen Nezavisnom sindikati KCCG.

S poštovanjem,
Predsjednica Nezavisnog sindikata KCCG
Prodanović Ratka 


Nezavisni sindikat KCCG

Srećni praznici!

03.01.2024.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat Kliničkog centra Crne Gore želi vam srećne Novogodišnje i Božićne praznike. Svim članovima želimo puno poslovnih i porodičnih uspjeha u 2024. godini.

Predsjednica Nezavisnog sindikata KCCG
Ratka Prodanović


Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja 


Predmet: Zahtjev za uvećanje koeficijenta sa zvanjem fizioterapeut sa VI i VII nivoom kvalifikacija obrazovanja

31.10.2023.

Poštovani,

Imajući u vidu da je Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora za zdrastvenu djelatnost od 28.11.2022 godine, zvanje fizioterapeuta izostavljeno u djelu u kojem se uvećava koeficijent poslova za utvrdjivanje zarade, već su ostali sa koeficijentom koji su važili po starom Granskom kolektivnom ugovoru za zdrastvenu djelatnost.

Starim Granskim kolektivnim ugovorom za zdrastvenu djelatnost za VI nivo kvalifikacije obrazovanja koeficijennat je bio 8,35 a za VII nivo kvalifikacije obrazovanja koeficijenat je bio 9,37.

U istu grupu svrstan je i nemedicinski kadar sa istim nivoom kvalifikacije obrazovanja. Granskim kolekticnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdrastvenu djelatnost od 28.11.2022. godine u Grupi I, podgrupa VI svrstani su: Poslovi zaposlenih sa kvalifikacijom Bachelor: socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, psiholog, pedagog, zaštitnik prava pacijenata i drugi sa koeficijenotom 9,37, dok su u Grupi I, podgrupa VIII svrstani: Poslovi zaposlenih sa VII nivoom kvalifikacije: hemičar, fizičar, biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksikološki hemičar, defektolog ( logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i dr.) biohemičar, psiholog, socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, pedagog i drugi sa koeficijentom 11,91.

U odnosu na navedeno zvanja fizioterapeuta sa VI i VII nivoom kvalifikacija, ostaju na nivou zarade i koeficijenta po nevažećem Granskom kolektivnom ugovoru za zdrastvenu djelatnost (8,35 i 9,37) dok su zaposlenima u javnom zdrastvu Crne Gore – nemedicinski kadar uvećane zarade shodno pomenutom Granskom kolektivnom ugovoru.

Ovaj vid diskriminacije prema zvanju fizioterapeuta sa VI i VII nivoom kvalifikacija obrazovanja, ukoliko postoji dobra volja i razumijevanje može se prevazići na način da se isti svrstaju u Grupu I podgripe VI i VII sa koeficijentima 9,37 i 11,91, jer je ostavljena mogućnost „ i drugi“.
Nadam se da ćete uvažiti naše sugestije za rješavanje predmetnog pitanja i na taj način fizioterapeute i njihova zvanja svrstati u isti rang sa ostalim zvanjima ( socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, psiholog, pedagog, zaštitnik prava pacijenata i drugi, hemičar, fizičar, biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksiloški hemičar defektolog ( logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i drugi ) a u skladu sa nivoom kvalifikacije obrazovanja.

Iz svega navedenog očekujemo hitno postupanje po ovoj inicijativi.

Predsjednica Nezavisnog Sindikata
Ratka Prodanović 


Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Potpisi zaposlenih u KCCG sa zahtjevom za korekciju zarada 

06.06.2023.

Poštovani,

Ovom prilikom Vam dostavljam potpise zaposlenih u KCCG sa zahtjevom za korekciju zarada zaposlenima u zdravstvu na način da se koeficijenti uvećaju za 7,5 procenata. Naime, zdrasveni radnici su zbog izuzetnih rezultata u borbi sa pandemijom korona virusa i očuvanja zdravlja stanovništva dobili uvećanje zarada za 12,5 procenata dok su svi ostali zaposleni u Javnom sektoru dobili uvećanja od najmanje 20 procenata
(zaposleni u upravi i pravosuđu i do 30 procenata). Medicinske sestre i tehničari koji rade na hirurškim i internim odjeljenjima opštih bolnica i Kliničkog centra imaju koeficijent 6,58, medicinske sestre u predškolskim ustanovama 7,15, dok vatrogasci, spasioci i komunalni policajci imaju koeficijent 7,30. Iz tog razloga očekujemo hitno postupanje po ovoj inicijativi.

S poštovanjem,

Predsjednica Nezavisnog sindikata KCCG
Ratka Prodanović

Nezavisni sindikat
Kliničkog centra Crne Gore

Adresa

Džona Džeksona bb
81000 Podgorica
Crna Gora